Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Marek Sadowski, 20 października 2006 :

Szanowni Państwo,

Wielu przedstawicieli naszego środowiska wie jakie znaczenie poznawcze i utylitarne mają badania podstawowe z dziedziny fizyki plazmy oraz prace nad opanowaniem kontrolowanych reakcji systezy jądrowej. Pracownicy Z-du P-V IPJ oraz IFPiLM prowadzą od wielu lat takie badania we współpracy z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Oba instytutu mają udokumentowany dorobek naukowy (vide liczne publikacje i Annual Reports obu instytutów). Instytutu te dysponują kilkoma stosunkowo dużymi urządzeniami badawczymi, które są często wykorzystywane do badań prowadzonych przez międzynarodowe zespoły (w ramach ICDMP oraz międzynarodowych umów bilateralnych, a także europejskich programów badawczych). W przeszłości miałem możliwowść przedstawienia dorobku obu instytutów w omawianej dziedzinie badań jądrowych na forum publicznym. Rozmawiałem również na temat badań nad gorącą plazmą z wieloma znanymi członkami
naszego środowiska.

W tej sytuacji zdziwiony jestem pominięciem tego ważnego kierunku badań w opracowaniu pt. "Strategiczne kierunki badawcze polskiej fizyki jądrowej (2007-2016)". W opracowaniu tym stwierdzono jedynie: "Coraz intensywniej prowadzone są również badania nad reaktorami termojądrowymi. Instytut Problemów Jądrowych i Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy aktywnie włączają sie w prace nad europejskim reaktorem ITER w ramach programu EURATOM." Autorzy opracowania nie przedstawiają żadnej propozycji odnośnie zakresu badań podstawowych z dziedziny fizyki plazmy w Polsce w okresie 2007-2016. Odpowiedzialność ponoszą oczywiście autorzy opracowania, którzy mają przecież kontakty z całym środowiskiem polskich fizyków jądrowych i obu ww. instytutami.

Na pytanie odnośnie proponowanego zakresu badań plazmowych będą zatem musiały odpowiedzieć Rady Naukowe IPJ i IFPiLM. Stanowisko w tej sprawie będą w praktyce musieli zająć Dyrektorzy obu instytutów przy składaniu planów merytorycznych i finansowych na następne lata. Mam nadzieję, że obaj adresaci opracowania (Prof. K.J. Kurzydłowski i Prof. J. Niewodniczański) zwrócą również uwagę na braki w przedstawionym opracowaniu i podejmą odpowiednie decyzje w celu uzupełnienia programu badań polskiej fizyki jądrowej.

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Marek J. Sadowski
Kierownik Zakładu Fizyki i Technologii Plazmy IPJ
Przewodniczący Sekcji Fizyki Plazmy KF PAN

Home Page | Network | Documents | Events | Forum