Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

Agreement on forming PNPN (in Polish)
Participating institutions
Report "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
Roadmap 2010
Minutes of Meeting of Nuclear Physics and Nuclear Methods Committee (3rd March 2010) (in polish)
Minutes of PNPN meetings (in Polish):
30 January 2007
Slide report
11 January 2006
Slide report
14-15 September 2004
Slide report
8 January 2004
24 March 2003
7 June 2002
  Wersja polska
This page is available in Polish only.

Protokół z posiedzenia SPFJ

Warszawa, ŚLCJ, 24 marca 2003r.

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób z 13 ośrodków (lista w załączeniu). Do listy ośrodków dołączyła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, którą reprezentował Dr P.Wachniew. Przedstawiciel UMCS był nieobecny. Reprezentanci Ośrodków obecni na zebraniu otrzymali plik dokumentów dotyczących Sieci oraz NuPECC.

Dokumenty dostarczone uczestnikom spotkania to:

 • Opracowanie NuPECC zawierające informacje o Zastosowaniach fizyki jądrowej;

 • Aktualna Lista PNPN /Polish Nuclear Physics Network/,

 • Dwa dokumenty przedstawiające udział polskich zespołów w I3NS i I3HP;

 • Tekst opracowania przedstawiony do Managing Board I3NS o zadaniach Sieci.


Reprezentanci PNPN Prof. prof. R.Broda i J.Jastrzębski wybrani na poprzednim spotkaniu przedstawili plany działania Polskiej Sieci. Podział zadań ustalony między nimi dotyczył:

 • organizacja SPFJ na terenie Polski (Prof. Jastrzębski)

 • reprezentacja SPFJ w kontaktach zagranicznych (Prof. Broda)


Prof. Broda złożył sprawozdanie ze spotkania FINUPHY (Frontier In Nuclear Physics) w Catanii które odbyło się 27 lutego 2003. Tematem spotkania była sytuacja w I3NS.

Omówiono projekty zintegrowane w ramach I3NS tzw. JRPs (Joint Research Project) z uwzględnieniem projektów, które poprawiają infrastrukturę (warunkiem jest uczestnictwo fizyków co najmniej z trzech krajów w każdym z tych projektów).

Omówiono tzw. TNAS (Trans National Access). Są to pieniądze, które pozwalają finansować eksperymenty i udział w ich prowadzeniu o które występuje 11 laboratoriów tzw. Large Scale European Facilities. Oszacowania finansowe zostaly tu wypracowane na podstawie doświadczeń ile dotychczas wydano na podobne projekty.

Ostatnim punktem były tzw. Networks Activities takie jak: Mapping Studies by NuPECC, PANS, Nuclear Astrophysics, Few-body problems. Całość ma być finansowana od 2004r.

Na spotkaniu w Catanii wybrano koordynatora I3NS, którym został Alex. C.Muller z Orsay. Spośród instytucji europejskich wyłoniono instytucję nadzorującą (Managing Institution). Ustalono, że będzie to GSI Darmstadt. Zapadła również decyzja dotycząca zmiany nazwy I3NS na EURONS.

Następnym punktem spotkania w Catanii była sprawa udziału w I3NS krajów Europy Środkowo Wschodniej. Uprzednio Polska zgłosiła swój udział w formie polskiej sieci: Polish Nuclear Physics Network (PNPN). Równolegle, z inicjatywy Bułgarów postała sieć South-East-European Nuclear Physics Network. Organizatorzy I3NS pierwotnie zamierzali połączyć obie te Sieci, tworząc East-West Outreach Network. Spotkało się to z protestami zarówno ze strony Polski jak i ośrodków Europy Południowo-Wschodniej. Ostatecznie w I3NS – EURONS uczestniczyć będzie SEENS oraz sieć północno-wschodnia, zawierająca w sobie PNPN i ośrodki z Czech, Słowacji i Węgier. Sieć północno-wschodnia przybrała nazwę NEEN.

W drugiej części spotkania prof. P.Żuprański przedstawił proposale dotyczące fizyki hadronowej omawiane na spotkaniu zorganizowanym przez I3HP we Frascati w styczniu br. W poszczególnych projektach kładziono nacisk na budowę detektorów oraz urządzeń akcelerujących.

Prof. J.Jastrzębski zasugerował, że w najbliższym czasie mógłby zostać przygotowany projekt POROZUMIENIA ośrodków polskich. Rozesłany on byłby do przedstawicieli ośrodków uczestniczących w Sieci. Następnie przygotowany byłby wniosek do KBN o polskie finansowanie SPFJ. Prof. J.Jastrzębski zasugerował, by jednostką reprezentujacą i odpowiedzialną za rozliczenie funduszy przyznanych na działalność w ramach NEEN był Uniwersytet Warszawski. Prof. Jastrzębski poinformował o ustaleniach z kwestorem UW, zapewniajac o całkowitej transparencji jeśli chodzi o finanse i rozliczenie kosztów. Zebrani przyjęli propozycje dotyczące organizacji Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej. Pro.f. J.Jastrzębski zaproponował następnie by wykorzystać wniosek o finansowanie do KBN Sieci i we wniosku tym umieścić jednoroczną składkę do ECT* w Trento.

Prof. J.Dobaczewski przedstawił udział Polski w Trento informując o korzyściach wynikających z tej współpracy dla polskich fizyków a jednocześnie o trudnościach z opłacaniem składek wynikających z nie przyznawania funduszy przez KBN. Ostatni raz zapłacono w 2000 roku. Zebrani zgodzili się z sugestią umieszczenia jednorocznej składki do ECT* w preliminarzu Sieci.

Prof. Kurcewicz zwrócił uwagę, że w podobnie trudnej sytuacji znajdują się zespoły, współpracujące z ISOLDE, CERN gdzie też składki członkowskiej Polska od kilku lat nie płaci.

Następnie Prof. Broda poinformował o działaniach na najbliższą przyszłość. Zapowiedział swoją obecność na spotkaniu 31.03.2003 w GSI Darmstadt gdzie będzie reprezentował NEEN. Do 9 kwietnia jest termin na wniesienie poprawek sugerowanych przez poszczególne grupy i do 13 kwietnia zostanie złożony wniosek o finansowanie w Brukseli. Informacje o tym wniosku znajdują się na stronie internetowej GSI: http://www-new.gsi.de/informationen/eurons/index_e.html

W czasie spotkania PNPN przedstawiciele laboratoriów zainteresowanych działalnością w I3HP: Prof. prof. Z.Majka i W.Zipper poruszyli sprawę pominięcia fizyki hadronowej w tych działaniach. Uważają, że HP zostało niedostrzeżone i należy to zrównoważyć.

Prof. W.Kurcewicz zaproponował złożenie przez grupę HP wniosku o przystapienie do Networking.

Prof. Majka jest zdania że jeżeli w HP istnieje możliwość finasowania taka jak w NS to należy wystąpić o to finasowanie.

Prof. Zipper zaproponował aby mimo późnego terminu próbować złożyć wniosek (po konsultacji z Prof. C.Guaraldo).

Ustalono, że Prof. Majka nawiąże kontakt z prof. Guaraldo i poinformuje Sieć o wynikach tej konsultacji. Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała:

Hanna Szczekowska

W spotkaniu uczestniczyli:


 • AGH Kraków
  • Dr Przemysław Wachniew
 • CAMK
  • Prof. dr hab. PawełHaensel
 • IF UJ
  • Prof. dr hab. Zbigniew Majka
 • IF UŚ
  • Prof. dr hab. Wiktor Zipper
 • IF UŁ
  • Prof. dr hab. Józef Andrzejewski
 • IFD UW
  • Prof. dr hab. Wiktor Kurcewicz
  • Dr Julian Srebrny
 • IFJ Kraków
  • Prof. dr hab. Rafał Broda
  • Doc. Dr hab. Adam Maj
 • IFT UW
  • Prof. dr hab. Jacek Dobaczewski
 • IPJ Warszawa-Świerk
  • Prof. dr hab. Paweł Żuprański
 • ŚLCJ
  • Dr hab. Tomasz Czosnyka
  • Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
  • Dr Ludwik Pieńkowski
 • WF PW
  • Dr hab. Piotr Magierski
Home Page | Network | Documents | Events | Forum