Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

Agreement on forming PNPN (in Polish)
Participating institutions
Report "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
Roadmap 2010
Minutes of Meeting of Nuclear Physics and Nuclear Methods Committee (3rd March 2010) (in polish)
Minutes of PNPN meetings (in Polish):
30 January 2007
Slide report
11 January 2006
Slide report
14-15 September 2004
Slide report
8 January 2004
24 March 2003
7 June 2002
  Wersja polska
This page is available in Polish only.

Protokół ze spotkania Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej (30.01.2007)

Warszawa, SLCJ, 30 stycznia 2007

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. Prof. J.Jastrzębski powitał zebranych podkreślając obecność przedstawiciela Akademii w Kielcach prof. J.Braziewicza. Grupa kielecka przez cały czas używa narzędzi fizyki jądrowej. W tej chwili idzie prowadzony przez tę grupę pomiar biologiczny na warszawskim cyklotronie. Następnie prof. Jastrzębski przedstawił program spotkania i zaproponował nast. program:

 1. Otwarcie i program spotkania – J. Jastrzębski
 2. Sprawozdanie z działalności sieci PNPN w roku 2006 oraz Raport “Nuclear Physics in Poland 1996-2006” – J. Jastrzębski
 3. Aktualności związane z EURONS-EWON – R. Broda
 4. ERANET – NUPNET – A. Maj
 5. Komisja Fizyki Rady ds Atomistyki i jej związek z PNPN – J. Styczeń
 6. Mapa Drogowa Polskiej Fizyki Jądrowej – J. Styczeń
 7. Informacje z NuPECC i COPIN – J. Styczeń
 8. Distributed Large Scale Facility” – P. Napiorkowski, A. Maj (sprawozdanie ze spotkania EWON 26.01)
 9. Konsorcjum FEMTOFIZYKA – Z. Majka
 10. Konsorcjum „Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej” – M.Jeżabek
 11. Informacja o projektach finansowania badań podstawowych Fizyki Jądrowej – M.Jeżabek
 12. Ogólnopolskie Konsorcjum energetyki jądrowej w synergii z węglem – L. Pieńkowski
 13. Fundusze strukturalne na infrastruktury badawcze – J. Jastrzębski
 14. Inne sprawy

Ad. 1

Prof. J.Jastrzębski przedstawił co działo się w Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej w 2006 roku. Prezentowane zestawienia są załącznikami do protokołu. Pokazują jakie wyjazdy odbyły się w ciągu roku i jak duża jest tematyka wyjazdów (załącznik 1). Jak rozłożone są na poszczególne ośrodki. Mamy 13 ośrodków zarejestrowanych w SPFJ, nie wszystkie korzystały z tych fundusz, które ma w dyspozycji Sieć. Kolejne tabele (załączniki 2-6) dotyczyły wykorzystania przez dany ośrodek i ile to kosztowało. Wydano w 2006 roku 36 tys. złotych na podróże, które mają m.in. na celu zawiązywanie nowych kontaktów. Działalność Sieci udało się przedłużyć na 2007 rok. Przedstawiono również prognozę wydatków w 2007 i zestawienie za lata 2003-2006.

Prof. Jastrzębski następnie omówił przyszłość finansowania sieci. Program z którego była finansowana Sieć Polskiej Fizyki Jadrowej skończył się i nie ma już dotychczasowej możliwości finansowania. Jedną z nowych możliwości jest finansowanie w ramach projektu specjalnego. W Ministerstwie wnioski można kierować do Dyr. A.Ratajczak. Druga możliwość to ERANET. Do każdego z wystąpień o finansowanie może być bardzo cennym załącznikiem przygotowywany Raport Fizyki Jądrowej. Następnie prof. Jastrzębski przedstawił kilka transparencji o funduszach strukturalnych (ad. Pkt.13 programu spotkania).

Następną sprawą poruszoną przez prof. J.Jastrzebskiego była idea wydania Raportu ”Nuclear Physics in Poland 1996-2006. Już wcześniej została wysłana informacja zaadresowana do członków listy adresowej „Śieć” (94 osób) z propozycją nadsyłania tekstów kontrybucji mogących posłużyć do przygotowania Raportu

W ożywionej dyskusji padło wiele pytań i wątpliwości jak ma wyglądać raport. Ostatecznie idea raportu uzyskała poparcie zebranych i ustalono, ze do końca marca będą zbierane opracowania obejmujące grupy badawcze, zajmujące się daną tematyką.

Prezentacja dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Ad. 3

Prof. R.Broda przedstawił udział Polski w The EAST-WEST-OUTRECH, który jest częścią projektu EURONS. Omówił zebranie w Krakowie w dniu 8 czerwca 2006 z udziałem 15 uczestników na którym ustalono, że dr P.Napiorkowski jest odpowiedzialny za fundusze przyznane przez EWON na naszą północną sieć.Za zgodą osób odpowiedzialnych za cały EURONS, dr Napiorkowski jest upoważniony do podpisywania różnych finansowych raportów. Natomiast R.Broda podjął się funkcji koordynatora całej aktywności Sieci. Drugim ważnym ustaleniem było omówienie schematu kwestionariusza, który ma posłużyć do napisania raportu Sieci EWON. Następnie odbyło się zebranie w Zagrzebiu w dniach 21-22 października na którym reprezentami Polski byli: A.Maj, R.Broda, P.Napiorkowski. Prof. Maj przedstawił początkowy schemat projektu budowy kalorymetru Gamma, który może wejść do FP VII i uzyskać finansowanie w ramach tego programu. Prof. Broda zaproponował schemat kwestionariusza, który będzie rozesłany do wszystkich grup badawczych EWON i będzie służyć zebraniu informacji potrzebnych do napisania raportu EWONu. Po dyskusji schemat ten został zaakceptowany i zwrócono się z prośbą o wypełnianie takiego kwestionariusza. W ramach projektu EURONS my jako sieć EWON jesteśmy zobowiązani do stworzenia 2 raportów. Raport 1 – dotyczy podsumowania naszej aktywności badawczej w laboratoriach, które maja status Large Scale Facility (okres-1996-2007). Posłuży do tego kwestionariusz, który powinien zawierać informacje o grupie badawczej, krótki opis historii współpracy z Large Scale Facility oraz podsumowanie wyników badań. Wraz z tym raportem chcielibyśmy przedstawić wszystko w kontekście innych badań tzn. badań robionych poza Large Scale Facility w mniejszych ośrodkach europejskich ale także poza europejskich np. robionych we współpracy z Ameryką. Ustalono, że zasadniczą częścią raportu będą sekcje poświęcone tym laboratoriom, które mają status LSF. Są osoby wyznaczone w danym laboratorium do zbierania takich informacji i one będą odpowiedzialne za napisanie poszczególnych części raportu.

Raport 2 – dotyczy przedstawienia tzw. Mapping studies of nuclear science

Następne spotkanie EWON odbędzie się w Pradze w maju br. Będzie miało charakter konferencji. Przewiduje się uczestnictwo ok. 50 osób i będzie finansowane z funduszy EWON. Dwa dni tego spotkania będą poświęcone na prezentacje wyników, które poszczególne grupy uzyskały w ramach współpracy z LSF ponieważ niektóre z tych wyników będą wybrane jako reprezentatywne dla tematyki prowadzonych badań i będą dołączone do poszczególnych sekcji tego raportu.

Prezentacja dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Ad. 4

Prof. A.Maj przedstawił co to są „ERANET”. Są to zorganizowane współprace pomiędzy Ministerstwami oraz organizacjami finansującymi badania. To nie są współprace z których można brać bezpośrednio pieniądze na siec. Idea zawarta w tym projekcie jest taka, żeby po pierwsze określić jakie fizyczne badania powinny być prowadzone i ERANET w dziedzinie fizyki jądrowej będzie się nazywał NuPNET. Istnieje już kilkanaście w innych dziedzinach. Agencje, które finansują badania w poszczególnych krajach wymagają wslnej formy, żeby można określić, które badania będą finansowane priorytetowo. Do przygotowania NuPNETu zostały skierowane osoby związane z instytucjami finansującymi np. Ministerstwem oraz fizycy. Przewidywany termin przygotowania NuPNET do 19 marca br. na spotkaniu przedstawicieli agencji. Prof. A.Maj uzyskał akceptację do uczestnictwa w napisaniu NuPNETu. To co jest najważniejsze to kto taki projekt ma podpisać. Trzeba mieć albo upoważnienie z Ministerstwa albo będzie to osoba z Ministerstwa. Prof. Maj nie ma takiego upoważnienia. Jeżeli już taki proces przygotowania projektu będzie zakończony należy to przekazać jakiemuś urzędnikowi aby zdecydować o funduszach jakie będą kierowane na poszczególne projekty.

Następnie Prof. Maj wspomniał o inicjatywie budowy kalorymetru w ramach kolaboracji HERMES* (istnieje już HERMES w DESY). Akces do tego zgłosiło około 15 instytucji i jest to otwarte na nowych fizyków i grupy chętne uczestniczyć w takich pomiarach. Prezentacja dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Ad. 5, 6, 7

Prof. J.Styczeń przedstawił skład Komisji Fizyki Jądrowej powołanej przez Radę ds. Atomistyki PAA. Wynikiem pracy Komisji jest opracowanie m.in. Mapy drogowej fizyki (prof. A.Maj i prof. T.Matulewicz) . Składa się ona z dwóch części : części z badaniami podstawowymi oraz części z badaniami poznawczymi w zastosowaniach fizyki jądrowej. Pokazane zostało jakie jest średnie zaangażowanie w poszczególnych projektach i które strategie są zaangażowane. Ta mapa drogowa (łącznie z mapą dla fizyki cząstek elementarnych) została przekazana Prof. Kurzydłowskiemu 29 września 2006, który nazwał to wydarzeniem historycznym. Opracowanie to zostało włączone do dużego opracowania pt.” Strategia rozwoju polskiej atomistyki” przygotowanego przez PAA.

Następnie prof. Styczeń przedstawił informacje ze spotkania NuPECC w Krakowie w czerwcu 2006r. oraz spotkania w Warszawie 15 września 2006 na którym powołano konsorcjum COPIN na rzecz realizacji badań naukowych we współpracy naukowej z Francją. Celem działania konsorcjum COPIN jest koordynacja współpracy polskich instytucji naukowych z jednostkami IN2P3 we Francji.

Prezentacja dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Ad. 8

Dr P.Napiorkowski przedstawił ustalenia ze spotkania dLSF - Distributed Large Scale Facility, które odbyło się 26 stycznia 2007 w Warszawie.

 1. Reprezentanci wszystkich ośrodków obecni na spotkaniu (Warszawa, Debreczyn, Rez, Bukareszt, Ateny, Zagrzeb) potwierdzili chęć uczestniczenia w inicjatywie dLSF.

 2. Dla potencjalnych użytkowników reprezentowanych na spotkaniu ważnymi cechami dLSF są:

  • Możliwość szkolenia studentów.
  • Możliwość prac aplikacyjnych w obszarze fizyki jądrowej.
 3. Listy intencyjne będą ważną częścią wniosku dLSF: adresowane do całego dLSF z ewentualnym zaznaczeniem konkretnej instalacji, układu eksperymentalnego, problemu fizycznego.

 4. Dimitri Balabanski będzie koordynował przygotowanie wniosku jako przedstawiciel użytkowników nie reprezentujący konkretnej instalacji.

 5. Zaakceptowano skład zespołu koordynującego dalsze działania:
  A.Maj, D.Balabanski, S.Harissopulos.

 6. Ustalono osoby kontaktowe z poszczególnych laboratoriów
  HIL: P.Napiorkowski
  Democritos: S.Harissopulos
  RBI: N.Souc
  NPI Rez: V.Kroha
  NIPNE: G.Cata-Danil
  Atomki: A.Krasznahorkay

 7. Przedstawiciele laboratoriów dostarczą w terminie do 15 lutego 2007 wypełniona część C kwestionariusza do przygotowania Reportu 2 EWONu

 8. Dimitir Balabanski zaanonsuje projekt dLSF podczas spotkania General Assembly EURONSu 19 marca 2007 we Frankfurcie.

Prezentacja dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Ad. 9

Prof. Z.Majka poinformowal o utworzeniu Krajowego Konsorcjum „FEMTOFIZYKA&rdquo którego celem jest przygotowanie struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR) w Darmstadt (Niemcy).

Prezentacja dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Ad. 10

Prof. M.Jeżabek poinformowal o powołaniu Polskiego Konsorcjum Raditerapii Hadronowej składającego się z 7 ośrodków:

 1. IFJ PAN Kraków
 2. Akademia Medyczna w Warszawie
 3. Centrum Onkologii – Oddział w Warszawie
 4. Centrum Onkologii – Oddział w Krakowie
 5. Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 6. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
 7. Uniwersytet Warszawski

Celem działania konsorcjum jest zwiększenie skuteczności leczenia chorób nowotworowych poprzez wprowadzanie i doskonalenie metod radioterapii hadronowej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest połączenie potencjału naukowego, tak aby umożliwić:

 1. prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie fizyki i biofizyki, chemii i biochemii, farmakologii i biotechnologii, fizjologii i medycyny, oraz nauk pokrewnych;
 2. stworzenie infrastruktury nastawionej na utworzenie klinicznego ośrodka radioterapii hadronowej umożliwiającego leczenie nowotworów o wysokiej radiooporności u wymagających takiej terapii pacjentów z obszaru Polski i państw sąsiednich.

Prezentacja dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Ad. 12

Dr L.Pieńkowski przedstawił genezę i przebieg powstania konsorcjum badawczego pt. „Wysokotemperaturowy Reaktor Jądrowy w Polsce”.

Prezentacja dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Ad. 13

Prof. J.Jastrzębski przedstawił kilka transparencji dotyczących finansowania w ramach funduszy strukturalnych. Ministerstwo Rozwoju regionalnego koordynuje program operacyjny pt. Konkurencyjna gospodarka, 2007-2013. Jest to program, który opiera się na funduszach strukturalnych. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które ma tzw. Instytucje pośredniczące. Minister właściwy dla spraw nauki koordynuje tzw. Priorytety 1 i 2. Dla nas istotny jest priorytet 1 i 2. Priorytet 1 pt. Badania i rozwój nowoczesnych technologii przewiduje 1314 mil. Euro na lata 2007-2013. Priorytet 2, Infrastruktura strefy B+R tyle samo. Ministerstwo powołało 12 zespołów, które mają współpracować z Ministerstwem częściowo również przy opiniowaniu rozdziału tych funduszy.

Prezentacja dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Protokół przygotowała: Hanna Szczekowska

Warszawa, dnia 23.02.2007Załącznik 1

SPFJ – koszty podróży rozliczonych w 2006 roku (stan 26.01.2007)

 
Cel wyjazdu
Kraj
IFJ PAN
Kraków
IPJ
Świerk
UJ
Kraków

Kratowice
IFD UW ŚLCJ UW  
CBM
Niemcy
K.Wilczynska
        1445.84   1445.84
FAZIA
Francja
T.Kozik
    1714.07       1714.07
Hadron Physics
Włochy
B.Sikora
        1995.44   1995.44
LEA
Francja
A.Maj
1574.93           1574.93
NuPECC
Bruksela
A.Maj
1832.91           1832.91
FLAIR
Austria
A.Trzcińska
          1412.65 1412.65
AGATA
Anglia
W.Meczyński
2235.25           2235.25
Projekt ENLIGHT
Szwajcaria
J.Jastrzębski
          1209.23 1209.23
ECOS
NuPECC
P.Napiorkowski
          1763.74 1763.74
FAZIA
Francja
A.Kordyasz
          1906.48 1906.48
SPIRAL 2
Francja
A.Maj
315.00           315.00
CBM-FUTURE DAQ
Francja
W.Zipper
      1775.78     1775.78
NA49
Szwajcaria
Z.Majka
    2137.02       2137.02
NuPECC
Grecja
J.Styczeń
2664.00           2664.00
EUROATOM
Francja
L.Dobrzyński
  1851.88         1851.88
ILIAS 1)
Francja
G.Wrochna
1370.71         1370.71
CBM
Włochy
W.Zipper
      1703.61     1703.61
CBM
Francja
T.Matulewicz
B.Sikora
       

1968.48
1734.74
  3703.22
HITRAP 2)
Niemcy
K.Sudlitz
          1609.63 1609.63
CYCLEUR 3)
Włochy
J.Choiński
          2043.13 2043.13
Razem 8622.09 3222.59 3851.07 3479.39 7144.50 9944.86 36264.52

 1. ILIAS – Integrated Large Infrastructure for Astroparticle Sciences
 2. HITRAP – Heavy Ion Traps; Darmstadt
 3. CYCLEUR – Konsorcjum cyklotronów medycznych , przyg. VII FP


Załącznik 2

Podróże w rozbiciu na ośrodki

Ośrodek Liczba wyjazdów Koszty podróży
IFJ PAN 5 8 622
IPJ Świerk 2 3 223
UJ Kraków 2 3 851
UŚ Katowice 2 3 479
IFD UW 4 7 144
ŚLCJ 6 9 946
Razem 21 36 265


Załącznik 3

Tematyka wyjazdów

Temat wyjazdu Ośrodki uczestniczące Ilość wyjazdów
CBM IFD UW 3
  2
FAZIA UJ 1
  ŚLCJ 1
Hadron Physics IFD UW 1
LEA IFJ PAN 1
NuPECC IFJ PAN 2
  ŚLCJ 1
FLAIR ŚLCJ 1
AGATA IFJ PAN 1
Projekt ENLIGHT ŚLCJ 1
SPIRAL 2 IFJ PAN 1
NA 49 UJ 1
EUROATOM IPJ 1
ILIAS IPJ 1
HITRAP ŚLCJ 1
CYCLEUR ŚLCJ 1


Załącznik 4

S P F J

Rozliczone wydatki w 2006 roku
(stan na 31 grudnia 2006)

  Wydatki 2006 Prognoza wydatków na 2007
Pozostało z 2005 135 313  
Podróże
zagraniczne
krajowe
36 265
1 081
28 828
Spotkania i warsztaty
(Kraków i Kazimierz)
3 433  
ICARE
(materiały i transport)
5 211  
Dofinansowanie współpracy
Polsko-Francuskiej
4 027  
Koszty administracyjne 24 468 32 000
Razem 74 485 60 828


Załącznik 5

Tematyka wyjazdów (lata 2003-2006)

Temat wyjazdu Ośrodki uczestniczące Ilość wyjazdów
CBM IFD UW 8
  2
  IFJ 1
  UJ 1
FAZIA UJ 2
  ŚLCJ 1
Hadron Physics IFD UW 1
LEA IFJ PAN 1
NuPECC IFJ PAN 3
  SLCJ 3
FLAIR SLCJ 4
AGATA IFJ PAN 2
  ŚLCJ 1
Projekt ENLIGHT ŚLCJ 1
SPIRAL 2 IFJ PAN 1
  SLCJ 2
NA 49 UJ 1
EUROATOM IPJ 1
ILIAS IPJ 1
HITRAP ŚLCJ 1
CYCLEUR ŚLCJ 1
EPS Meeting IPJ 2
NUSTAR IFJ PAN 2
PANDA IPJ 2
  UJ 1
OSIRIS II IFD UW 1
  ŚLCJ 2
EURISOL ŚLCJ 1
  ITF UW 1
ILIAS 1
FUTURE DAQ IFD UW 1
  2
ICARE ŚLCJ 7
  IFD UW 1
GERDA UJ 1
TROL ŚLCJ 1


Załącznik 6

S P F J

Wydatki w latach 2003-2006 (stan na 31 grudnia 2006)

  Wydatki 2003- 2006
Podróże zagraniczne 120 778
Podróże krajowe 7 730
Spotkania i warsztaty 15 676
ICARE 19 443
Dofinansowanie współpracy
Polsko-Francuskiej
4 027
Koszty administracyjne 71 518
Razem 239 172
Home Page | Network | Documents | Events | Forum