Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

Agreement on forming PNPN (in Polish)
Participating institutions
Report "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
Roadmap 2010
Minutes of Meeting of Nuclear Physics and Nuclear Methods Committee (3rd March 2010) (in polish)
Minutes of PNPN meetings (in Polish):
30 January 2007
Slide report
11 January 2006
Slide report
14-15 September 2004
Slide report
8 January 2004
24 March 2003
7 June 2002
  Wersja polska
This page is available in Polish only.

Protokół ze spotkania Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej (11.01.2006)

Warszawa, ŚLCJ, 11 stycznia 2006


W spotkaniu uczestniczyło 19 osób (lista w załączeniu). Materiały przekazane przedstawicielom ośrodków będących w SPFJ zawierały informacje o wydatkach za 2005 rok.


Zebranie otworzył prof. J.Jastrzębski i przestawił program spotkania:

 1. Sprawozdanie z dzialalności PNPN - J.Jastrzębski
 2. Sprawozdanie z działalności NEEN-EURONS - R.Broda
 3. Sprawozdanie z działalności fizyki hadronowej -  Z.Majka
 4. Stan projektu FAIR - R. Kulessa
 5. Informacja o pracach Komisji ds. Fizyki Jądrowej Państwowej Rady ds. Atomistyki - J.Styczeń
 6. Spotkanie NuPECC w Krakowie w czerwcu - J.Styczeń
 7. Bi, (Tri?) - Annual Report Polish Nuclear Physics - K.Pomorski
 8. ERA NET Fizyki Jądrowej w VII FWP - A.Maj
 9. ICARE w Warszawie, status report - L.Pieńkowski
 10. Inne sprawy bieżące.


AD 1.


Prof. J.Jastrzębski przedstawił wydatki Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej w 2005 roku (zał. 1). Wydano 63 151 złotych w tym koszty podróży i instalacji aparatury ICARE wyniosły 14 232 złote. Na podróże w 2005 zostało wydane 36 163.85 (zał. 3). W poprzednich latach tj. 2003 wydano 7844 złote i w 2004 roku 94 872 złote (zał. 2). Łącznie zostało wydane do grudnia 2005 roku 165 867 złotych. Dotacja KBN została przyznana na sumę 300 tysięcy złotych. Zostało do wydania ok. 134 tys. Fundusze SPFJ kończą się w 2006 i należy wystąpić z wnioskiem o dalsze finansowanie na 2007 rok.


Następnie odbyła się dyskusja nad dalszym wydatkowaniem pieniędzy w 2006 roku.


 • Na jakie podróże powinny być wydawane środki SPFJ?
 • Czy podróże związane z budową aparatury TROL w Polsce mogą być refundowane z funduszy SPFJ?

W wyniku dyskusji Komisja Finansowa SPFJ w składzie:

 1. Dr hab. A.Maj
 2. Dr J.Srebrny
 3. Prof. dr W.Zipper
przedstawiła zasady wydawania pieniędzy SPFJ w 2006 roku.Zasady wydawania pieniędzy SPFJ na rok 2006 (ok. 130 000 złotych).
 1. Udział w spotkaniach europejskich zespołów, których działalność dotyczy organizacji badań (NuPECC) o ile nie ma na to pieniędzy europejskich oraz mających na celu przygotowanie przyszłych badań lub narzędzi badawczych.
 2. Finansowanie wyjazdów związanych z budową dużych urządzeń fizyki jądrowej w Polsce
 3. Finansowanie wyjazdów teoretyków na spotkania dotyczące przygotowania programów naukowych (ok. 10% środków SPFJ)
 4. Kolejne dofinansowanie uruchomienia ICARE (do 14 000 złotych)
 5. Działalność promocyjna i organizacyjna.

Następnie Prof. J.Jastrzębski przedstawił informację o stanie finansowania projektów europejskich I3 koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski.


Programy Europejskie Finansowanie EC dofinansowanie MniI
EURONS 161 000 € 375 900 zł
Agata 45 000
Intag 36 000
NEEN 80 000
EURISOL 72 000 € 174 000 zł
Bezp. + Ochrona 24 000
Fizyka i Instr. 12 000
Intens. Wiązek 36 000

Ad 2.Prof. R.Broda przedstawił sprawozdanie z działalności NEEN-EURONS. Na wstępie przypomniał krótką historię Sieci. Wystąpienie grupy laboratoriów polskich, aby wejść jako pełnoprawny partner w projekt EURONS. Kolejne etapy działania w ramach EURONS przedstawia sprawozdanie z działalności NEEN-EURONS dostępne na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Przepływ finansowania w ramach EURONS następuje poprzez tzw. Kontraktora (Instytucja upoważniona do dokonywania rozliczeń między uczestnikami projektu EURONS. W Polsce jako Kontraktor został wybrany Uniwersytet Warszawski i posiada prawo refundacji kosztów konferencji, spotkań organizowanych w ramach EURONSu.


W dalszej części zebranie prowadził prof. R.Broda i prof. Z.Majka.


Ad. 3


Prof. Z.Majka przedstawił sprawozdanie z działalności fizyki hadronowej: Omówił powołanie Centrum Badań Fizyki Hadronowej oraz Komisji Fizyki Wysokich Energii przy PAA. Prezentacja na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Centrum Badań Fizyki Hadronowej powstanie na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i będzie użytkowane przez wszystkie jednostki akademickie i naukowo-badawcze afiliowane przy Centrum. Celem działania Centrum jest prowadzenie badań fundamentalnych w zakresie fizyki hadronów i materii hadronowej, organizacja zaawansowanych wykładów na poziomie studiów doktoranckich oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej. Centrum ma integrować środowisko polskie organizując pracę w małych zespołach badawczych tworzonych na określone okresy (do 5 lat), których zaawansowane badania, połączone z wysoko wyspecjalizowanym kształceniem, będą oceniane przez niezależne gremium. Celem utworzenia Centrum jest rozwijanie badań fizyki hadronowej. Utworzenie platformy dyskusji i wymiany informacji między krajowymi grupami zajmującymi się fizyką hadronową. Wymiana specjalistów pomiędzy poszczególnymi kierunkami badań fizyki hadronów. Uaktywnienie sprzężenia pomiędzy badaniami teoretycznymi i eksperymentalnymi.

Promocja fizyki hadronowej.

 • Wykorzystanie mechanizmów ułatwiających pogłębienie integracji ośrodków polskich z europejską strukturą badawczą.
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej stopnia trzeciego (studia doktoranckie z dziedziny systemów złożonych hadronów i jąder w ramach European Graduate School.

Wstępna struktura CBFH to 4 zespoły tematyczne zorganizowane przez następujących koordynatorów organizacyjnych:

 1. P. Moskal - Struktura i oddziaływania hadronów.
 2. P. Salabura - Własności hadronów w materii jądrowej.
 3. Z. Majka - Fazy materii hadronowej.
 4. B. Kamys - Badanie procesów spalacji i multifragmentacji jąder atomowych.

Skład osobowy:

 1. Prof. dr hab. Bogusław Kamys, Zakład Fizyki Jądrowej IF UJ
 2. Prof. dr hab. Andrzej Magiera, Zakład Fizyki Jądrowej IF UJ
 3. Prof. dr hab. Zbigniew Majka, Zakład Fizyki Gorącej Materii Jądrowej IF UJ
 4. Dr hab. Paweł Moskal, Zakład Fizyki Jądrowej IF UJ
 5. Prof. dr hab. Maciej A. Nowak, Zakład Teorii Układów Złożonych IF UJ
 6. Prof. dr hab. Michał Praszałowicz, Zakład Teorii Cząstek IF UJ
 7. Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs, Z-d Zastosowań Metod Obliczeniowych IF UJ
 8. Dr hab. Zbigniew Rudy, Zakład Fizyki Jądrowej IF UJ
 9. Dr hab. Piotr Salabura, Zakład Fizyki Jądrowej IF UJ
 10. Dr hab.Jerzy Smyrski, Zakład Fizyki Jądrowej IF UJ
 11. Dr Paweł Staszel, Zakład Fizyki Gorącej Materii Jądrowej IF UJ

Został opracowany dokument pt. Future High Energy Physics Projects Considered in Poland przez Komisję Fizyki Wysokich Energii Polskiej Agencji Atomistyki, który ma prezentować rozważane w Polsce projekty z fizyki wysokich energii poza rokiem 2009 oraz posłuży jako baza do dyskusji na temat: Draft Strategy of Particle Physics in Europe initiated by the CERN Strategy Group (http://council-strategygroup.web.cern.ch/council-strategygroup/).


Prof. Z. Majka został powołany do tej komisji jako ekspert w celu opracowania paragrafu dotyczącego badań w ośrodku FAIR (Darmstadt)


Ad. 4

Prof. R.Kulessa przedstawił stan projektu FAIR.

Jest to budowa nowego Instytutu w Darmstadt. Prof. Kulessa powiedział o trwających dyskusjach dot. finansowania, sytuacji prawnej uczestnictwa innych krajów w tym przedsięwzięciu oraz potrzebie określenia statutu dotyczącego codziennej działalności tego Instytutu. Żeby Polska mogła uczestniczyć w tym projekcie musi znaleźć finansowanie części projektu, którą mogłaby wziąć na siebie. Prezentacja projektu FAIR dostępna na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Ad.5 i 6


Przwiedziane w programie punkty 5 i 6 zostały przedstawione przez prof. J.Jastrzębskiego w zastępstwie prof. J.Stycznia.

Prof. J.Styczeń przedstawił liste członków Rady ds. Atomistyki zał. 4 oraz poinformował o powołaniu Komisji Fizyki Jądrowej w ramach Rady ds. Atomistyki Państwowej Agencji Atomistyki, zał. 5.

Z członków Rady zostali wybrani prof. J.Jastrzębski oraz prof. J.Styczeń, który zostal Przewodniczącym.

Członkami „z zewnątrz” zostali:

 1. Prof. dr hab. Zbigniew Majka,
 2. Dr hab. Adam Maj,
 3. Prof. dr hab.Tomasz Matulewicz,
 4. Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski.

Pierwsze posiedzenie odbyło się w Krakowie 27.10.2005

 1. Przedyskutowano kompetencje i zakres działania Komisji. Członkowie reprezentują rożne dziedziny szeroko pojętej fizyki jądrowej i są przedstawicielami środowisk naukowych w PNPN
 2. ERA-NET; polski udział w przygotowaniu projektu w PR7.
 3. Posiedzenie NuPECC odbędzie się w Krakowie 9-10 czerwca 2006. Na posiedzeniu powinny być wygłoszone referaty z fizyki jądrowej i zastosowań. Referaty te powinny być aktualnym przeglądem badan naukowych w Polsce.

Komisja zaproponowała kandydatów, którzy wygłoszą referaty:

 1. Informacje o PNPN - Jerzy Jastrzębski
 2. Fizyka jądrowa - Bogdan Fornal, Marek Pfützner
 3. Fizyka hadronowa - Piotr Salabura
 4. Teoria - Jacek Dobaczewski
 5. Zastosowania - Pawel Olko

Następnie prof. J.Styczeń przedstawił współpracę z Francją w ramach UMOWY Z IN2P3. W listopadzie 2005 odbyło się posiedzenie Komisji Mieszanej Polsko -Francuskiej podczas którego rozdzielony został czas na wyjazdy do Francji. Prof. Styczeń zaproponował podpisanie ‘nowej’ umowy z nowym Ministerstwem Edukacji i Nauki. Przygotuje również list i projekt Umowy. Ponieważ kończy się dotacja na SIEĆ IN2P3 (w zasadzie w 2005; pozostało jeszcze ok. 30 tys. na pokrycie spływających faktur za 2005 i zakup 10 biletów jako ‘standardowa procedura’) konieczne jest wystąpienie o nową dotację aby kontynuować współpracę.

Do czasu uzyskania dotacji wyjazdy Polaków i przyjazdy Francuzów muszą być finansowane z DS instytutów . Z Chwilą uzyskania dofinansowania nastąpi refundacja kosztów.

Ad. 7


W kolejnym punkcie spotkania prof. K. Pomorski przedstawił projekt cyklicznego raportu polskiej sieci fizyki jądrowej. Zdaniem referenta ten raport powinien powinien pojawiać się co roku. Ma to być regularny 'Annual Report PNPN' pisany w języku angielskim. Wydawnictwo niecykliczne, lub pojawiające się w zbyt dużych odstępach czasu, nie będzie dobrze oddawało aktualnego stanu badań, najważniejszych osiągnięć i rozwoju (lub zaniku) kadry naukowej.

Wg. prof. K. Pomorskiego raport powinien składać się z czterech zasadniczych części:

 • wstępu w którym powinny być omówione najważniejsze osiągnięcia polskiej fizyki jądrowej, perspektywy dalszych badań (strategia rozwoju) oraz ewentualne zagrożenia funkcjonowania sieci lub jej poszczególnych elementów,
 • licznych ale krótkich komunikatów poszczególnych fizyków lub grup badawczych o aktualnie prowadzonych badaniach, których wyniki nie są jeszcze opublikowane,
 • spisu publikacji ogłoszonych w minionym roku w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej,
 • informacji o poszczególnych grupach wchodzących w skład SPFJ: ich składzie osobowym, uzyskanych w raportowanym okresie stopniach i tytułach naukowych, nagrodach, nowych i kontynuowanych grantach badawczych, znaczących wystąpień na konferencjach, udziale w badaniach międzynarodowych, i.t.p.

Całość raportu powinna być patrzona stosownym indeksem rzeczowym i osobowym.

Referent uważa, że tylko taki raport może spowodować, że w przyszłości Sieć będzie postrzegana przez decydentów jako ogólnonarodowy organizm, a nasze osiągnięcia będą bardziej widoczne. Takie działania, po kilku latach powinny doprowadzić do powstania ogólnopolskiej instytucji, np. na kształt francuskiego IN2P3, która przejęłaby finansowanie i organizację badań w zakresie fizyki jądrowej w Polsce. Jest oczywiste, że wydawane obecnie w wielu grupach czy instytutach raporty, z natury rzeczy cząstkowe, nie mogą odegrać takiej roli. Wzorem dla nas może być Annual Raport GSI lub IFJ w Krakowie. Wydaje się, że nieszczegółowe raporty, mające bardziej charakter omówień, takie jak np. te z GANIL lub Jyvaskyla, nie spełnią swojej integrującej środowisko roli. Byłyby to tylko kolejna akcja prowadząca do nikąd.


Następnie odbyła się dyskusja.

Prof. Pomorski proponuje aby zrobić szablon z podziałem na 5 kategorii na stronie Sieci i każdy będzie umieszczał tam swoje prace.

Dr J.Srebrny – co trzeba przysyłać, w jakiej postaci, dobrze byłoby aby to było jednolite.

Prof. R.Broda zauważył, że część dot. fizyki jądrowej jest w raporcie Instytutu Fizyki Jądrowej. Można to wyseparować i umieścić na stronie Sieci.

Prof. J.Jastrzębski pyta czy można zrobić jeden raport na bazie tego co koledzy będą przedstawiali na czerwcowym zebraniu NuPECC w Krakowie.

Dr D.Chmielewska proponuje aby wybrać trzy osoby tzw. grupę inicjatywną, która przyjdzie z pomysłem jak zredagować taki raport.

Prof. J.Andrzejewski zadaje pytanie do kogo taki raport ma być kierowany? Jeżeli chcemy mieć jakiś lobbing to należy zrobić opracowanie jaką kadrą dysponujemy, jakie są prowadzone badania i jakie środki na są przeznaczone.

W wyniku dyskusji ustalono, że należy powołać koordynatora do spraw raportu i najlepszą osobą będzie prof. J.Styczeń, który organizuje spotkanie NuPECC i koordynuje to co się przygotowuje na zebranie w Krakowie. Materiały mogłyby posłużyć do przygotowania raportu.


Ad. 8


Dr hab. A.Maj przedstawił co to jest ERA NET.

Prezentacja dostępna jest na stronie SPFJ www.slcj.uw.edu.pl/pnpn

Część programu dotycząca fizyki jądrowej to NUP-NET. Przedstawicielem Polski został wybrany dr hab. A.Maj. Zaproponował, aby powołać przedstawicieli z każdej poddziedziny fizyki jądrowej:

Wybrani zostali:

Prof. dr hab. J.Dobaczewski

Prof. dr hab. Z.Majka

Prof. dr hab. T.Matulewicz

Prof. dr hab. P.Olko

Prof. dr hab. A.SzczurekAd. 9


Informacje nt. instalacji aparatury ICARE w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów przedstawił dr hab. L.Pieńkowski. Budowa ICARE uzyskała dofinasowanie ze środków SPFJ w 2005 roku w wysokości 14 232 złote. Komisja Finansowa SPFJ wyraziła zgodę na pokrycie części wydatków w 2006 roku na sumę 14 tys. złotych. Prezentacja na www.slcj.uw.edu.pl/pnpnProtokół przygotowała: Hanna Szczekowska

Warszawa, dnia 23.02.2006 r.
ZAŁĄCZNIK 1Podsumowanie rozliczonych wydatków za 2005 rok

(stan na 31 grudnia 2005)Podróże zagraniczne 29 525
Podróże krajowe 1 364
Organizacja spotkań -------
SPFJ strona internetowa 2 312
Wyposażenie i materiały ------
Sekretariat 15 662
Inne wydatki 56
ICARE /materiały, podróże/ 14 232
___________ ___________
Razem 63 151zł

Przychody:

1. KBN decyzja 2003 100 000
2. KBN decyzja 2004 100 000
3. KBN decyzja 2005 100 000
-------------------- ____________
Razem300 000 złZAŁĄCZNIK 2S P F J

Podsumowanie wydatków za lata 2003 i 2004Podróże zagraniczne54 988
Podróże krajowe5 285
Organizacja spotkań2 243
SPFJ strona internetowa5 000
Wyposażenie i materiały1 483
Sekretariat13 123
Inne wydatki2 750
Wydatki w 20037 844
___________________
Razem102 716 zł

ZAŁĄCZNIK 3SPFJ – koszty podróży rozliczonych w 2005 roku


Cel wyjazdu

IFJ PAN

Kraków

IPJ

Swierk

UJ

Kraków

IFT UW

IFD UW

SLCJ

UW


CBM -Niemcy

P.Staszel

A.Maj

B.Sikora

K.Wilczynska1609.481850.11

1816.73


6640.32

EPS Meeting

Belgia

Z.Sujkowski

Anglia

Z.Sujkowski
1825.98


2194.24

4020.22

NUSTAR

Hiszpania

A.Ma2705.16
2705.1

Przywóz aparatury TROL, Dania

J.Kownacki
3834.93

3834.93

GERDA

Niemcy

M.Wójcik

2857.08
2857.08

EURISOL

Francja

J.Dobaczewski
1772.671772.67

ICARE

Francja

L.Pieńkowski

M.Kisieliński

M.Kowalczyk

E.Kulczycka

A.Pietrzak

2384.97387.38

387.38


1057.62

1057.62

5274.97NuPECC

Holandia

J.Styczeń1855.64


1855.64

AGATA

Niemcy

W.Męczyński

M.Kowalczyk2049.55
2107.90

4157.45

FAZIA

Francja

T.Kozik

1770.05
1770.05

SPIRAL 2

Francja

M.Palacz

M.Palacz

1032.46

242.90

1275.36


Razem8219.83


4020.22


6477.24


1772.67


7673.60


8000.29


36163.85
ZAŁĄCZNIK 4


CZŁONKOWIE RADY DO SPRAW ATOMISTYKI

KADENCJI 2005-2008

1. 

prof. dr hab. Mieczysław Budzyński

-  Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej

2. 

doc. dr hab. Krzysztof Bujko

- Centrum Onkologii w Warszawie

3. 

dr Wojciech Bulski

- Centrum Onkologii w Warszawie

4. 

prof. dr hab. Zdzisław Celiński

- Politechnika Warszawska

5. 

prof. dr hab. Andrzej Chmielewski (Zastępca Przewodniczącego)

- Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

6. 

prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

- Instytut Problemów Jądrowych

7. 

prof. dr hab. Eugeniusz Dziuk

- Wojskowy Instytut Medyczny

8. 

doc. dr hab. Andrzej Gałkowski

- Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

9. 

prof. dr hab. Natalia Golnik

- Politechnika Warszawska

10. 

prof. dr Andrzej Hrynkiewicz (Zastępca Przewodniczącego)

- Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

11. 

prof. dr hab. Jerzy Janczyszyn

- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej

12. 

prof. dr hab. Marek Janiak

- Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

13. 

prof. dr hab. Barbara Jarząb

- Centrum Onkologii w Gliwicach

14. 

prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski

- Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego

15. 

prof. dr hab. Izabella Kozłowicz-Gudzińska

- Centrum Onkologii w Warszawie

16. 

dr Paweł Krajewski

- Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

17. 

prof. dr hab. Leszek Królicki

- Akademia Medyczna w Warszawie

18. 

mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek

- Instytut Energii Atomowej
19. 

prof. dr hab.Julian Liniecki

- Akademia Medyczna w Łodzi

20. 

prof. dr hab. Andrzej Marcinek

- Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka

21. 

prof. dr hab. Jacek Michalik


22. 

prof. dr hab. Jerzy Narbutt

- Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

23. 

prof. dr hab. Jan Nassalski

- Instytut Problemów Jądrowych

24. 

doc. dr hab. Paweł Olko

- Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

25. 

prof. dr hab. Jan Pluta

- Politechnika Warszawska

26. 

prof. dr hab. Kazimierz Różański

- Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej

27. 

mgr inż. Jacek Siwiński (Sekretarz)

- Państwowa Agencja Atomistyki

28. 

prof. dr hab. Ryszard Sosnowski (Przewodniczący)

- Instytut Problemów Jądrowych

29. 

prof. dr hab. Jan Styczeń

- Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

30. 

prof. dr hab. Piotr Urbański

- Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

31. 

prof. dr hab. Michał Waligórski

- Centrum Onkologii w Krakowie
32. 

doc. dr hab. Andrzej Wójcik

- Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
33. 

dr Tadeusz Wójcik

- Państwowa Agencja Atomistyki
34. 

mgr inż. Elżbieta Wróblewska

- Ministerstwo Gospodarki i Pracy

35. 

prof. dr hab.Agnieszka Zalewska

- Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

36. 

dr Zbigniew Zimek

- Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ZAŁĄCZNIK 5

KOMISJE RADY DO SPRAW ATOMISTYKI KADENCJI 2005-2008

 

Komisja

Przewodniczący

I. 

Fizyki Jądrowej

prof. Jan Styczeń

II.  

Fizyki Wysokich Energii

prof. Jan Nassalski

III.  

Metod Jądrowych w Fizyce Materii Skondensowanej

prof. Ludwik Dobrzyński

IV.  

Współpracy ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych

prof. Andrzej Hrynkiewicz

V.  

Chemii Jądrowej i Radiacyjnej

prof. Andrzej Chmielewski

VI.  

Technik Jądrowych

prof. Piotr Urbański

VII.  

Energetyki Jądrowej

prof. Zdzisław Celiński

VIII.  

Medycznych Zastosowań Promieniowania Jonizującego

prof. Eugeniusz Dziuk

IX.  

Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego

doc. Paweł Olko

X.  

Edukacji i Informacji Społecznej

prof. Jan Pluta
ZAŁĄCZNIK 6


W spotkaniu 11 stycznia 2006 uczestniczyli:


Prof. dr hab Józef Andrzejewski

Prof. dr Rafał Broda

Dr Danuta Chmielewska

Prof. dr hab. Jacek Dobaczewski

Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski

Prof. dr hab. Reinhard Kulessa

Prof dr hab.Wiktor Kurcewicz

Doc. dr hab. Adam Maj

Prof. dr hab. Zbigniew Majka

Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz

Mgr Paweł Napiorkowski

Dr Tomasz Pawlak

Prof. dr hab. Jan Pluta

Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski

Prof. dr hab. Grzegorz Rohoziński

Dr Brunon Sikora

Prof. dr hab. Krystyna Siwek-Wilczyńska

Dr Julian Srebrny

Prof. dr hab. Wiktor Zipper


Home Page | Network | Documents | Events | Forum