Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

Agreement on forming PNPN (in Polish)
Participating institutions
Report "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
Roadmap 2010
Minutes of Meeting of Nuclear Physics and Nuclear Methods Committee (3rd March 2010) (in polish)
Minutes of PNPN meetings (in Polish):
30 January 2007
Slide report
11 January 2006
Slide report
14-15 September 2004
Slide report
8 January 2004
24 March 2003
7 June 2002
  Wersja polska
This page is available in Polish only.

Porozumienie o utworzeniu Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej (SPFJ)

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Grupa polskich ośrodków prowadzących badania eksperymentalne i/lub teoretyczne w dziedzinie fizyki jądrowej i jej zastosowań, mając na celu:

  • zacieśnienie istniejącej między nimi od wielu lat współpracy;

  • promocję fizyki jądrowej i jej zastosowań interdyscyplinarnych na terenie kraju;

  • wykorzystanie mechanizmów, ułatwiających pogłębienie integracji ośrodków polskich z europejską infrastrukturą badawczą;

postanawia utworzyć Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej – SPFJ (ang. Polish Nuclear Physics Network – PNPN).

§ 1 Uczestnikami SPFJ są ośrodki wymienione w ZAŁĄCZNIKU 1 niniejszego POROZUMIENIA.

§ 2 Ośrodki wybierają swoich przedstawicieli, którzy tworzą Komitet Zarządzający Sieci.

§ 3 Decyzje Komitetu podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Komitetu. Za zgodą wszystkich członków Komitetu dopuszcza się podejmowanie decyzji drogą porozumienia elektronicznego.

§ 4 Komitet wybiera dwóch ściśle współpracujących ze sobą koordynatorów Sieci. Jeden z tych koordynatorów jest przede wszystkim zaangażowany w sprawy krajowe Sieci, podczas gdy drugi zapewnia łączność SPFJ z ośrodkami europejskimi. Kadencja koordynatorów trwa trzy lata i może być odnowiona głosowaniem Komitetu.

§ 5 Instytucją o osobowości prawnej reprezentującą SPFJ jest Uniwersytet Warszawski. Rektor Uniwersytetu powierza organizację i prowadzenie spraw bieżących Sieci Dyrektorowi Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów.

§ 6 Inne zasady działania i współpracy Sieci, o ile będzie taka potrzeba, określą aneksy do niniejszego POROZUMIENIA.

§ 7 POROZUMIENIE zawiera się na czas nieokreślony.

§ 8 Każdy sygnatariusz może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 9 Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11 Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego porozumienia będą rozstrzygały właściwe sądy.

§ 12 Porozumienie sporządzono w ilości odpowiadającej liczbie sygnatariuszy.DEKLARACJA
Przystąpienia do Sieci Polskiej Fizyki JądrowejNiniejszym deklaruję przystąpienie .....................................................................................................

(nazwa jednostki)

..........................................................................................................................................................

do Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej i akceptuję tekst „Porozumienia” z dn. 25 kwietnia 2003 r. o utworzeniu tej Sieci


..................................................................

podpis osoby upoważnionej

Home Page | Network | Documents | Events | Forum