Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

Agreement on forming PNPN (in Polish)
Participating institutions
Report "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
Roadmap 2010
Minutes of Meeting of Nuclear Physics and Nuclear Methods Committee (3rd March 2010) (in polish)
Minutes of PNPN meetings (in Polish):
30 January 2007
Slide report
11 January 2006
Slide report
14-15 September 2004
Slide report
8 January 2004
24 March 2003
7 June 2002
  Wersja polska
This page is available in Polish only.

Protokół z posiedzenia SPFJ

Warszawa, SLCJ, 8 stycznia 2004

W spotkaniu uczestniczyło 17 osób (lista w załączeniu). Materiały przekazane przedstawicielom ośrodków będących w SPFJ zawierały kopie części wniosku (skierowanego w maju 2003 do KBN) o przyznanie dotacji na międzynarodową współpracę w formie sieci naukowej w okresie 1.07.2003-30.06.2006 oraz uzupełnienia ze stycznia 2004 roku.

Zebranie prowadził prof. J.Jastrzębski.

Po powitaniu zebranych przestawił program spotkania:

1. Przyjęcie programu spotkania;

2. Przyjęcie protokołu z zebrania 24 marca 2003;

3. Informacje wstępne o dostępnych środkach i ich przeznaczeniu;

4. Wydatki roku 2003;

5. Plan działalności sieci w latach 2004 i 2005 i propozycje głównych pozycji wydatków;

6. Co zrobić ze składką do Trento? (Sieć nie może pokrywać składek);

7. Modus procedendi akceptacji i zwrotu kosztów podróży krajowych i zagranicznych;

8. Wybór Komisji Finansowej, akceptującej na bieżąco zwrot wydatków Sieci;

9. Umiędzynarodowienie sieci, o ile nie EURONS to co? Stosunki z SEEN, czy zakładamy wspólną sieć wschodnią? Stosunki z krajami „okolicznymi”;

10. Sprawa przedstawicielstwa w NuPECC;

11. Współpraca SPIRAL2, EURISOL, GANIL;

12. Współpraca Darmstadt;

Protokół z zebrania 24 marca 2003 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2, 3.

Prof. J.Jastrzębski poinformował o decyzji KBN o przyznaniu sumy 300 tys. złotych na okres trzech lat. Z tej sumy 100 tys. dotyczy 2003 roku. Finanse te chcielibyśmy przeznaczyć na:

 • Administrowanie siecią, wydawanie broszur,

 • Utworzenie strony internetowej Sieci,

 • Podróże krajowe i zagraniczne związane z udziałem w spotkaniach europejskich oraz z przygotowaniem nowych polskich lub międzynarodowych urządzeń badawczych lub tematów badawczych,

Plan wydania pieniędzy był zrobiony w preliminarzu kosztów, tylko na wyższą sumę. W sytuacji kiedy dotacja KBN została zmniejszona niektóre punkty planu będą trudne do realizacji. Poważna część pieniędzy będzie przeznaczona na podróże krajowe i zagraniczne, które służą wejściu do współprac europejskich. Podróże nie obejmowałyby Francji do której wyjazdy pokrywa Sieć Laboratoriów współpracujących z Francją.

Również profesjonalne zrobienie strony internetowej będzie trudne ze względu na koszty.

W dyskusji nt. strony internetowej zabrał głos m.in. dr hab. A.Maj. Zaproponował, żeby był zrobiony link do listy dyskusyjnej aby bezpośrednio można wchodzić na dany temat i dopisywać swoje uwagi.

- Prof. J.Styczeń zauważył, że profesjonalne wykonanie strony będzie kosztowne i można to zlecić np. doktorantowi. Strona będzie zlokalizowana w SLCJ.

Ad. 4.

Mgr P.Napiorkowski z SLCJ przedstawił wydatki związane z Siecią w 2003r. Zostało wydane ok. 12 tys. złotych na prowadzenie sekretariatu plus organizację Spotkania GSI, które odbyło się w SLCJ 24 listopada 2003. Następnie P. Napiorkowski zaproponował aby do 20 stycznia poszczególne ośrodki przesłały do SLCJ pozycje wyjazdów w ramach SPFJ i refundacji kosztów za rok 2003. Po zrobieniu kalkulacji zostanie wysłana odpowiedź (w ciągu tygodnia) ile jesteśmy w stanie sfinansować. Ponieważ sposób refundacji jest różny w poszczególnych instytucjach, Dr. J.Srebrny zaproponował, aby to co zostało wydane i zaksięgowane zostawić a resztę pieniędzy przenieść na 2004r.

- Prof. R.Broda zauważył, że wiele osób miało w 2003r wydatki związane z Siecią ale zostały one już rozliczone więc należy się skupić na uruchomieniu strony internetowej. Pieczę nad stroną powinien objąć fizyk, który będzie czuwał nad tym co należy tam umieścić a to pozwoli zaoszczędzić wiele czasu na spotkania.

Następnie Prof. Z.Majka odniósł się do ustalenia z zebrania 24 marca 2003 dot. słabego zaznaczenia w SPFJ Fizyki Hadronowej. Poinformował, że kontaktował się z Prof. C.Guaraldo i dostał odpowiedź, że w 2003r. lista została zamknięta i należy wystąpić w 2004. Czy w tej sytuacji należy podzielić Sieć na dwie sekcje NS i HP?

Prof. R.Broda powiedział, że utworzyliśmy sieć w bardzo rozległym obszarze, aby była jedna polska sieć. W ramach umiędzynarodowienia był rozważany projekt EURONS i HP Projekt. Tak się złożyło, że HP dostał finansowanie a pierwszy projekt ma kłopoty finansowe. Prof. Broda miał pełnić rolę przedstawiciela w EURONS wiec powinien być wyznaczony ktoś inny kto będzie pełnił rolę koordynatora HP w kontaktach zewnętrznych ale wewnątrz sieć winna pozostać jedna.

- Prof. J.Styczeń popiera dwie sekcje wewnętrzne z powołaniem reprezentanta HP na zewnątrz..

- Prof. J.Jastrzębski uważa, że wobec powołanych 2 przedstawicieli na poprzednim zebraniu należy wybrać trzecią osobę równorzędną dla HP, ale bez podziału na sekcje.

- Prof. G.Rohoziński pytał kto reprezentuje HP w sieci.

- Prof. Z.Majka odpowiedział, że są grupy w Krakowie i w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajmujące się fizyką hadronową.

- Prof. A.Maj zauważył, że jest to jednak małe grono aby tworzyć dwie sekcje w SPFJ.

- Dr D.Chmielewska popiera i proponuje wybrać przedstawiciela HP do kontaktów z prof. C.Guaraldo.

- Prof. J.Jastrzębski proponuje wybór trzeciego reprezentanta Sieci ds. HP. Została wyłoniona kandydatura prof. Z.Majki. Głosowało 17 osób, 16 – za, 1 – wstrzymujący się od głosu. Prof. Z.Majka został dokooptowany do zespołu dwóch osób tj. prof. R.Broda (kontakty z EURONS), prof. J.Jastrzębski (kontakty z KBN).

- Prof. R.Broda sugeruje , żeby ktoś przejął rolę koordynatora, jeżeli w grę wchodzi trudna polityka. Jakiego wyboru dokonujemy? Czy w ramach EURONS połączyć się z Siecią Południową SEEN bo taka jest sugestia władz europejskich?

Są trzy możliwości jak pisał prof. Broda w liście do koordynatorów naszej sieci:

……. What should we do in the present situation?

In my opinion we have three possible choices:

 1. We accept all suggestions and are satisfied with our formal participation in the EURONS project.

 2. We accept everything, but insist on being separate from the SEEN. Here the arguments are rather clear, because it seems obvious that there is no need for such centralization, which involves reduction of effectiveness and magnifies costs (eg. Cost of any meetings).

 3. We conclude that in the present situation such networking activity within our countries requires coordination effort, which is unnecessary and keeps few of us busy with unproductive duties and without any promise of inducing major changes in our situation. Consequently we withdraw our networking activity from the Eurons project and act as before focussing on bilateral collaborations with research groups of various LSF. …….

- Prof. Jastrzębski uważa, że postąpienie wbrew opinii recenzentów będzie nie akceptowane i połączenie z siecią południową (liderem byłaby Polska) zapewnia nam udział i należy mieć kogoś ze swojego grona w kierownictwie EURONSu. Propozycja musi być wypracowana przez Polskę i przedstawienie proposalu w pewnym momencie będzie koniecznością.

- Prof. Styczeń uważa, że rozwiązanie proponowane przez prof. Jastrzębskiego jest dobre. Połączenie z siecią południową byłoby formalne.

- Prof. Majka uważa, że ponieważ to wszystko jest płynne to prosimy Prof. Brodę aby pozostał jako przedstawiciel Sieci.

- Prof. Broda wyraził przekonanie, że nie powinniśmy przyjmować bezkrytycznie złych rozwiązań, a takim jest sugerowane  przez centralne urzędy wydzielenie w Europie jednego bloku wschodniego. Powinniśmy przekonać koordynatorów projektu EURONS, że istnienie dwóch sieci będzie bardziej ekonomiczne i efektywne, bo realizm i wyobraźnia podpowiadają, że tak w istocie jest. Prof. Broda przedstawił nasze stanowisko kolegom z Węgier i Czech. Z ich odpowiedzi wynika, że są przeciwko łączeniu się z SEEN.

- Dr hab. A.Maj uważa, że zorganizowanie Sieci było dobrym posunięciem ale łączenie się m.in. z Czarnogórą jest nie do przyjęcia i możemy wejść do EURONS tylko jako NEEN.

- Prof. Jastrzębski podsumował dyskusję. W tej chwili zwyciężył w naszych dyskusjach pkt. 2 (propozycje prof. R.Brody przedstawione powyżej). Wchodzimy do EURONS wyłącznie jako północna Sieć NEEN. Nie tworzymy jednej sieci z Europą Południowo Wschodnią i prosimy Prof. Brodę aby naszą opinię przekazał do Węgrów i Czechów oraz do koordynatorów EURONS-u. Zdajemy sobie sprawę, że może to oznaczać, że nasza sieć nie będzie reprezentowana we władzach EURONS-u.

Ad. 5.

- Prof. Jastrzębski omówił plan działalności Sieci. Celem utworzenia SPFJ było znalezienie się w przyszłości w programach europejskich. Chodzi o umiędzynarodowienie sieci w okresie 3 lat. Udział w EURONS daje możliwość wyjazdów na eksperymenty a status partnera z prawem głosu w podejmowaniu decyzji to jest zysk, jaki uzyskamy, o ile nasze stanowisko zostanie przyjęte.

- Dr J.Srebrny powiedział, że to co jest istotne to przyszłość nawet w VII Programie i jest to jedna z możliwych dróg bycia w nauce.

- Prof. J.Styczeń powiedział, że Sieć stworzyliśmy aby wewnątrz tworzyć wspólny front. Chodzi o to abyśmy byli jednością. Poparcie i obecność czołowych nazwisk w fizyce jądrowej firmujących swoim podpisem wystąpienie do KBN jest bardzo ważne.

Ad. 6.

Co zrobić ze składką do Trento?

- Prof. Jastrzębski powiedział, że liczyliśmy na 200 tys. zł rocznie i że część tych pieniędzy przeznaczymy na opłacenie składki do Trento. Niestety z dotacji na Sieć nie można płacić składki do organizacji .

- Prof. Z.Majka powiedział, że Sieć popiera ruch ze strony teoretyków jednak projekty badawcze powinny być dyskutowane na forum Sieci. Ustalono, że jeżeli przyjdzie wniosek do KBN dotyczący Trento to trzech przedstawicieli SPFJ na pewno go poprze.

- Prof. K.Pomorski zapytał o miejsce teoretyków w Sieci.

- Prof. Z.Majka odpowiedział, że teoretycy mogą dostać pokrycie finansowe np. na udział studenta lub doktoranta. Ponieważ finanse są skromne należy ustalić priorytet w wydawaniu pieniędzy np. wyjazdy krajowe i wyjazdy zagraniczne jako przyszłość naszych działań.

Należy zarezerwować 20-30% pieniędzy na Sieć (sekretariat, strona internetowa służące do kontaktów i wymiany informacji) a pozostałe pieniądze do wykorzystania na wyjazdy.

- Prof. Jastrzębski zaproponował aby delegacje krajowe były zwracane w 100% a pobyty gości zagranicznych jako zwrot kosztów pobytu w pokojach gościnnych jednostek Sieci. Podróże zagraniczne będą pokrywane w 70% przez Sieć a 30 % kosztów byłoby pokryte przez dyrektora jednostki. Wnioski o akceptacje wyjazdu z motywacją wyjazdu będą składane do SLCJ - sekretariatu Sieci i po akceptacji wyjazd będzie pokryty. Gdy fundusze za dany rok się kończą zostanie to zasygnalizowane przez koordynatorów Sieci. Refundowane podróże to:

 • udział w spotkaniach europejskich zespołów, których działalność dotyczy organizacji badań (NuPECC, dawniej FINUPHY itp.) o ile nie ma na to pieniędzy europejskich;

 • udział w spotkaniach europejskich, mających na celu przygotowanie przyszłych badań lub narzędzi badawczych (np. CBM, Agata, ....)

Nie podlegają zwrotowi podróże, mające na celu udział w biegnących eksperymentach, ich opracowaniu, spotkaniach kolaboracji działających urządzeń lub już prowadzonej tematyki badawczej.

Wniosek o akceptację zwrotu 70% kosztów wyjazdu wraz z krótką motywacją winien być przesłany elektronicznie do p. Szczekowskiej przed nastąpieniem wyjazdu. Musi być to zrobione na tyle wcześnie, by do wnioskodawcy mogła nadejść wiadomość o akceptacji również przed wyjazdem.

Zaproponowano wybór Komisji Rewizyjnej, która raz na 3 miesiące będzie sprawdzać wydatki Sieci. Padły kandydatury:

 • Dr hab. A.Maj
 • Dr J.Srebrny
 • Prof. W.Zipper

Za - głosowało 14 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 10.

Sprawa przedstawicielstwa w NuPECC.

- Prof. J.Jastrzębski jako przedstawiciel Polski w NuPECC został wybrany przed 7 laty. Kadencja trwa 3 lata, odnawiana na 3 lata. Na trzecią kadencję przedłużono przedstawicielstwo Polski Prof. Jastrzębskiemu na następne 2 lata. W końcu roku 2004 kończy się to przedstawicielstwo. Wydaje się logicznym, że wybór przedstawiciela Polski do NuPECC winien być dokonany przez naszą sieć. W PANie jest komisja do której nasza propozycja może być skierowana. Na spotkaniu SPFJ jesienią w Krakowie zostaną przedstawione osoby, które zgodzą się kandydować i będą przeprowadzone wybory. Prof. Jastrzębski podał możliwość zaproponowania organizacji spotkania NuPECC w Polsce.

Ad. 11.

- Prof. J.Jastrzębski przedstawił współpracę SPIRAL 2. Francuzi, którzy robią SPIRAL 2 postanowili również u nas szukać współpracy. M.Lewitowicz i D.Goutte przyjadą do Polski z przedstawieniem projektu. W Krakowie 26 lutego – konwersatorium, w Warszawie w SLCJ 27 lutego – seminarium. Informacja o EURISOL została rozesłana do wszystkich ale odpowiedział tylko zakład Spektroskopii Jądrowej. W połowie lutego odbędzie się zebranie w CERNie nt. EURISOLU. Prof. J.Jastrzębski będzie reprezentować UW na tym spotkaniu.

Ad. 12.

- Prof. Z.Majka - jaka jest sytuacja w GSI. Powiedział, że wiadomo mu, że W.Henning. E.Roeckl i J.Eschke są za tym aby zaprosić naszego ministra do GSI. Eschke napisał do niemieckiego Ministra Pani Burman aby wystąpiła do Polski o nominowanie swojego przedstawiciela na spotkanie w GSI. Eschke nie wie czy Polska została powiadomiona ale dopilnuje, żeby zostało to wysłane i taka osoba została znaleziona. Zainteresowanie środowiska informacją o tym spotkaniu jest duże. List taki powinien być stowarzyszony z deklaracjami jakie grupy badawcze wezmą udział.

W wyniku dyskusji nt. dołączenia się do udziału w GSI ustalono, że jeżeli przychodzi takie zaproszenie należy to rozesłać do Sieci.

- Dr B.Sikora wnioskuje aby przygotować pismo do KBN.

- Prof. K.Wilczyńska podkreśliła, że za 10 lat GSI będzie wiodącym ośrodkiem Fizyki Jądrowej i obecność nasza jest ważna tak jak w CERNie i DESY.

- Prof. J.Styczeń mówił, że żaden urzędnik nie podpisze udziału jeżeli nie ma GSI na liście SPUBowej. Wynikło to m.in. z rozmowy z p. Calakiem z KBN w czasie spotkania w SLCJ. Należy wystąpić z wnioskiem aby lista taka została zmodyfikowana i GSI zostało dopisane.

Ustalono, że zmodyfikowany list do Ministra M.Kleibera zostanie przygotowany i podpisany przez Komitet Organizacyjny Spotkania.

Ustalenia końcowe.

Następne zebranie SPFJ odbędzie się w Krakowie w czerwcu, wrześniu lub w październiku w zależności od ilości spraw do przedyskutowania.

Protokół przygotowała: Hanna Szczekowska

Warszawa, dnia 27 stycznia 2004

W spotkaniu uczestniczyli:

 • IF UJ Kraków
  • Prof. dr hab. Z.Majka
 • IF UŁ Łódź
  • Prof. dr hab. J.Andrzejewski
 • IF UŚ Katowice
  • Prof. dr hab. W.Zipper
 • IFD UW, ZFJA
  • Dr J.Srebrny
  • Dr B.Sikora
  • Prof. dr hab. K. Siwek-Wilczyńska
 • IFD UW, ZSJ
  • Prof. dr hab. A.Płochocki
 • IFJ PAN Kraków
  • Prof. dr hab. R.Broda
  • Dr hab. A.Maj
  • Prof. dr hab. J.Styczeń
 • IFT UW
  • Prof. dr hab. G.Rohoziński
 • IPJ Warszawa
  • Dr D.Chmielewska
 • SLCJ
  • Mgr J.Choiński
  • Mgr P.Napiorkowski
  • Prof. dr hab. J.Jastrzębski
 • UMCS Lublin
  • Prof. dr hab. K.Pomorski
 • WF PW
  • Dr hab. P.Magierski
Home Page | Network | Documents | Events | Forum